Historik

Malmö Civila Ryttareförening
Grundad 1925 – en ryttareförening med anor

Studerar man MCR:s historia märker man snart kopplingar till både Malmö Ridklubb och till vad som nu är Falsterbo International Horseshow. Stornamn som Jana Wannius och Maria Gretzer passerar förbi liksom OS-deltagare och andra internationellt och nationellt framgångsrika ryttare. Men allt började 1925 med L O Wallins Ridinstitut på S:a Förstadsgatan i Malmö, och en vision om att öka intresset för ridsporten.

En förbluffande mängd historiska dokument, minnesföremål och filmer finns bevarande på MCR. Nuvarande styrelse arbetar med att sortera och förbereda materialet för att visas upp för våra medlemmar. Även tidigare styrelser har arbetat med att dokumentera klubbens fina historia och vid klubbens 80-årsjubileum publicerades två skrifter som avsåg perioderna 1925–2005 respektive 1955–1990. Läs den senare här digitalt. Perioden 1925–1955 fanns dokumenterad sedan tidigare i boken ”Malmö Civila Ryttareförbund under 30 år, 1925–1955” av Bertil Christéen. Vi har ett exemplar av boken på MCR och andra ex går ibland att hitta på olika antikvariat.

Om tiden känns alltför knapp och de länkade dokumenten ter sig övermäktiga att ta sig igenom presenterar vi nedan MCR:s historia – snabbversionen. Vi tar er här igenom de viktigaste perioderna och mest omvälvande milstolparna i klubbens historia; läs och förundras!

1925

Skånes Civila Ryttareförbund bildas i syfte att öka intresset för ridsporten och förbättra ridskickligheten. Verksamheten bedrivs genom L O Wallins Ridinstitut på Södra Förstadsgatan i Malmö.

1929

Ryttareförbundet flyttar till luftiga och ändamålsenliga lokaler vid Husarkasernen (där nu Kronprinsen finns) två år efter att Husarregementet lagts ner. L O Wallins Ridinstitut svarar fortsatt för själva ridskoleverksamheten. Inom området finns även Malmö Ridklubb, MR, med framförallt privatryttare.

1930-talet

Malmö Ridklubb påbörjar en lång tradition av tävlingar i Falsterbo.

1932

Klubben byter namn till Malmö Civila Ryttareförbund.

1947

Ungdomsföreningen Remonterna bildas.

1949

Vid L O Wallins frånfälle 1949 utbjöds ridhusrörelsen till salu. Efter idogt arbete lyckades disponent Sven-Erik Byhr samla några intressenter och fick till stånd ett köp av ridhusrörelsen. För finansiering av köpet bildades en ekonomisk förening: MCR:s Ridhusförening u.p.a.

1950-talet

MR:s ungdomsförening Tarpanen anhöll om att få bli och godkändes som medlemmar i MCR. Tarpanens slogs ihop med MCR:s Remonter och ungdomsverksamheten utvecklades starkt. Tarpanen återuppväcktes 1955 och tog hand om de äldre ungdomarna, medan de yngre stannade i Remonterna.

Ett ungdomsutbyte med en ridklubb i norra Tyskland inleddes som i varierad omfattning fortgick in på 1990-talet. I den första truppen som skickades, 1952, fanns vår egen Lotta Rössel!

1955

För att förbättra ridmöjligheterna och stärka förhandlingsläget med Malmö Stad diskuteras en sammanslagning av MCR och MR inom Husarkasernen. Försöken misslyckas emellertid och först många år senare bildas MRCO (Malmö Ridklubbars Centralorganisation).

1958

MCR flyttar till sina nuvarande, då nybyggda, lokaler vi Jägersro och fick därmed tillgång till Sveriges största och Europas modernaste ridanläggning.

1960-talet

MCR tar efter överenskommelse över tävlingarna i Falsterbo från MR, vilket markerar startskottet på ett gott samarbete klubbarna emellan. Ny mark införskaffas i Falsterbo och tävlingarna växer.

Skånska travsällskapet löser in alla privata stall inom Jägersroområdet och Ridhusföreningen säljer därmed sin egendom med inskrivning i avtalet om förhyrning för all framtid.

Under sagda årtionde var MCR den enda klubben i Malmöområdet som var medlem i SCR och därmed hade rätt att anordna offentliga tävlingar, motsvarande dagens nationella A-tävlingar.

1972

Jana Wannius anställs som ridhuschef och behåller den positionen till år 2000.

1980-talet

Många klubbar är nu anslutna till SCR och MCR:s ställning som den stora tävlingsklubben minskar. Många anläggningar har också kommit ikapp och bristen på framridningsmöjligheter inomhus gör att MCR inte längre är en intressant tävlingsplats.

1985

Falsterbo Horse Show AB  bildas och tar över ansvaret för tävlingarna i Falsterbo som vuxit så i status och omfattning så det inte längre var möjligt att driva dem inom ramen för en ideell förening.

Malmö Ryttarspel läggs ner efter en dryg 20-årig tradition.

1990-talet

Klubbens samverkan med Falsterbo avseende sommarridning avslutas och våra ridskolehästar får istället gå på sommarbete om somrarna.

2000

Under 1990-talet har intresset för ridning ökat i sådan utsträckning att ett nytt ridhus till slut kunde finansieras och tas i drift.

2020

Ett historiskt årtal när vi till slut lämnar vår anläggning på Jägersro och flyttar hästar, medlemmar och minnen med oss till vår nya superfina anläggning i Husie.