Vår styrelse

Styrelsen

MCR:s styrelse tillsätts efter förslag från valberedningen av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Styrelsen sammanträder normal en gång per månad. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt.

Vision

På en ny anläggning inom Jägersroområdet, kunna erbjuda ridsportsverksamhet för allas behov samt kunna utöva minst fyra ridsportsgrenar.

Värdegrund

 • Ge möjlighet för alla medlemmar, framförallt barn och ungdom, att utvecklas i föreningen i trygghet och god kamratanda.
 • Deltagande på lika villkor i föreningens verksamheter oavsett kön, etnicitet, religion och trosuppfattning eller sexuell läggning,
 • Hög ledarkompetens.
 • Verksamheter för allas intressen.
 • Värnande om hästens bästa.

Årsmöte 2023

Motion inkommen till Årsmötet 2024-02-26 kan läsas här

Styrelsens svar på motionen kan ni läsa här

Valberedningens förslag till omval samt nyval kan läsas här

Årsredovisningen avseende 2023 tillgänglig vid förfrågan på kontoret/kansliet för de som önskar ta del av denna.

Styrande dokument
Kontakta MCR för kopia av våra styrande dokument

 • Verksamhetsberättelse för 2023
 • Stadgar
 • Måldokument
 • Organisationsplan
 • MCR:s styrelseansvar
 • Säkerhetscykel på MCR
 • Handlingsplan för att motverka kränkningar
 • Brandpolicy
 • Miljöpolicy
 • Avfallshantering
 • Beredskapsplan
 • Rutin krisstöd
 • Instruktioner för sektioner
 • Utbildningsmål

Styrelsens ordförande

Michael Burhoff


Styrelseledamöter

Emma Sjöholm
Rebecca Grahn
Ted Burhoff
Ylva Wikman
Johanna Nilsson
Camilla Rydberg Millrud
Nathalie Pawlak Nelson


Suppleanter

Christina Högberg
Erik Nordin


Remonternas representanter

Hannah Palmquist – Ordförande

Alisa Jaganjac – Vice Ordförande

Ella Lundborg – Sekreterare

Kelly Friberg – Vice Sekreterare

Olivia Thomsen – Ekonomiansvarig

Sonja Neuman – PR-ansvarig

Ruvejda Haliti – Vice PR-ansvarig

Zoe Stankovic – Ledamot

Yasmin Jassim – Ledamot

Jossan Boye – Suppleant

Nova Ljung – Suppleant


Adjungerande

Kris Kringstad, Ridskolechef


Revisorer

Malin Åkesson, omval, mandattid ett år, 2024

Amanda Almström, medlemsrevisor, mandattid ett år, 2024